ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Tangyin bishi 棠陰比事

Mar 22, 2021 © Ulrich Theobald

Tangyin bishi 棠陰比事 "Model cases from under the birchleaf tree" is a collection of exemplary lawsuits complied by Gui Wanrong 桂萬榮 (c. 1200) during the Song 宋 (960-1279) and revised by Wu Ne 吳訥 (1372-1457) during the Ming period 明 (1368-1644). The short book assembles 144 cases and for each example an analysis by the author.

Gui's intention was to care for a wider distribution of precedent cases, and therefore wrote his conclusion in verses, as a help for easier memorizing. Many examples were based on cases found in He Ning's 和凝 (898-955) Yiyuji 疑獄集 and Zheng Ke's 鄭克 (late 12th cent.) Zheyu guijian 折獄龜鑑. The book was printed in 1211, and a reprint was produced in 1234. Wu Ne later eliminated cases that were of no practical help because of the literary distortion of the text, and reduced the text to 80 cases that he arranged according to the length of the text. He also added a further 23 cases (called Tangyin bishi xubian 棠陰比事續編) and attached a supplement of 44 cases (Tangyin bishi bubian 棠陰比事補編).

Wu's version of the Tangyin bishi is included in the series Siku quanshu 四庫全書, Siku congkan xubian 四部叢刊續編 and Siming congshu 四明叢書. The Xubian is to be found separately in the series Xuehai leibian 學海類編 and Congshu jicheng chubian 叢書集成初編.

Examples from the Tangyin bishi were translated by Robert Hans van Gulik (1956), T’ang-yin pi-shih: Parallel Cases from under the Pear Tree (Leiden: Brill).

Sources:
Chen Tao 陳濤 (1993). "Tangyin bishi 棠陰比事", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 358.
Kong Qingming 孔慶明 (1990). "Tangyin bishi 棠陰比事" in Yang Chunxi 楊春洗 et al., ed. Xingshi faxue da cidian 刑事法學大辭書 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 492.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1643.
Liu Wenzhi 刘蕴之 (2000). "Lüetan Tangyin bishi ji qi suo fanying de gudai zhenpo zhihui 略谈《棠阴比事》及其所反映的古代侦破智慧", Shuwu 书屋, 2000 (8): 41-43.
Shi Ye 施晔 (2017). "Gao Luopei [R.H. van Gulik] Tangyin bishi yizhu: Songdai jueyu wenxue de kua shikong chuanbo 高罗佩《棠阴比事》译注——宋代决狱文学的跨时空传播", Wenxue yichan 文学遗产, 2017 (2): 120-134.
Rao Xinxian 饒鑫賢 (1984). "Tangyin bishi 棠陰比事", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Faxue 法學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 581.
Sun Jian 孙健 (2017). "Gao Luopei [R.H. van Gulik] yu Tangyin bishi 高罗佩与《棠阴比事》", Guoji Hanyu 国际汉学, 2017 (3): 60-69+203.
Wang Zhaotang 王召棠, Chen Pengsheng 陳鵬生, ed. (1988). Jianming fazhi shi cidian 簡明法制史詞典 (Zhengzhou: Henan renmin chubanshe), 196.
Wang Zhiqiang 王志强 (1996). "Tangyin bishi 棠陰比事", in Zhou Gucheng 周谷城 , ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhengzhi falü 政治法律卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 311.
Zhang Lei 张磊 (2001). "Tangyin bishi banben kao 《棠阴比事》版本考", Tushuguan gongzuo yu yanjiu 图书馆工作与研究, 2001 (3): 42-44.
Zhou Ying周 瑛 (2020). "Gong'an biji Tangyin bishi Riben banben kao 公案笔记《棠阴比事》日本版本考", Chongqing Sanxia Xueyuan xuebao 重庆三峡学院学报, 2020 (2): 47-54.
Zhou Ying 周瑛 (2020a). "Riben liang bu xiancun Tangyin bishi yanjie chaoben kao 日本两部现存《棠阴比事谚解》钞本考", Beifang Gongye Daxue xuebao 北方工业大学学报, 2020 (4): 53-57+92.
Zhuang Shufan 莊樹藩, ed. (1990). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Yiyao 醫藥卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 267.
Zou Hanying 邹瀚莹, Chen Like 陈立可 (2011). "Yi Tangyin bishi wei zhongxin jiedu Zhongguo gudai zhencha fangfa ji moulüe yunyong 以《棠阴比事》为中心解读中国古代侦查方法及谋略运用", Fazhi yu shehui 法制与社会, 2011 (18): 276-278.