ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shuyuan jinghua 書苑菁華

Aug 24, 2012 © Ulrich Theobald

Shuyuan jinghua 書苑菁華 "Splendour of the calligraphy garden" is a book on calligraphy written during the late Southern Song period 南宋 (1127-1279) by Chen Si 陳思 (1225-1264), courtesy name Jiyun 續芸, who lived in Lin'an 臨安 (modern Hangzhou 杭州, Zhejiang) the capital of the Southern Song 南宋 (1127-1279), during the reign of Emperor Lizong 宋理宗 (r. 1224-1264). He was a secretary in the library of the Veritable Records Institute of the Dynastic History (guoshi shilu yuan 國史實錄院) and has also written the books Shu xiaoshi 書小史 and Baoke congbian 寶刻叢編.

The 29-juan-long Shuyuan jinghua was written as a kind of sequel to Zhu Changwen's 朱長文 (1039-1098) book Mochibian 墨池編 and includes 160 chapters on the theory of calligraphy from oldest times to the Song period. The arrangement of the Shuyuan jinghua has been rated as too complex because the titles of the many chapters does not always make clear the differences of the topics discussed, be it general issues of calligraphy (like Shufa 書法 "The standards of calligraphy", Shushi 書勢 "The shape of calligraphy", Shuzhuang 書狀 "The appearance of calligraphy", Shuti 書體 "The body of calligraphy" or Shuzhi 書旨 "The aims of calligraphy"), critique on certain styles (like Shuping 書評 "Critique of calligraphy" or Shuyi 書議 "Discussion on calligraphy") or the method how to calligraphy different literary styles (like in the chapters Shupu 書譜 "Writing notes", Shuming 書名[=銘?] "Writing inscriptions", Shufu 書賦 "Writing rhapsodies", Shulun 書論 "Writing treatises", Shuji 書記 "Writing records" or Shubiao 書表 "Writing memorials").

Chen Si also refrains from including quotations from books of doubtful origin like Zhang Yanyuan's 張彥遠 (early 8th cent.) Fashu yaolu 法書要錄, which is an important work on calligraphy. He also quotes wrongly from Zhu Changwen's Mochibian.

The Shuyuan jinghua is nevertheless of great importance because of its theoretical content, and because it provides some sentences of the Fashu yaolu and Mochibian that differ from those of the received versions of these books.

Sources:
Beijing Dongfang Shoucangjia Xiehui 北京東方收藏家協會, ed. (1996). Zhonghua shoucang da cidian 中華收藏大辭典 (Beijing: Beijing Yanshan chubanshe), 30.
Guo Jianping 郭建平, Du Rui 杜汭 (2011). "Shuyuan jinghua bu tong banben tiba kaoshi 《書苑菁華》不同版本題跋考釋", Zhongguo shufa 中國書法, 2011 (3): 106-108.
Hou Zhanhu 侯占虎 (1996). "Shuyuan jinghua 書苑菁華", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 485.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡, eds. (1992). Dong-xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 246.
Sun Baofa 孫寶發 (1997). "Shuyuan jinghua 書苑菁華", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 838.
Sun Pei 孫佩 (2023). "Shuyuan jinghua yiwen bianxi 《書苑菁華》異文辨析", Daxue shufa 大學書法, 2023 (1): 96-100.
Wang Yuchi 王玉池 (1989). "Shuyuan jinghua 書苑菁華", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Meishu 美術 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 737.