ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jiaoliji 角力記

Dec 13, 2013 © Ulrich Theobald

Jiaoliji 角力記 "Notes on wrestling" is a book on wrestling (shuaijiao 摔跤) and fistfight written by a Song-period 宋 (960-1279) master called Diaoluzi 調露子, of whom nothing else is known.

The short book is divided into five chapters, namely aims and objectives (shuzhi 述旨), terms and designations (mingmu 名目), research into antique texts (kaogu 考古), proves in ancient literature (chuchu 出處) and miscellaneous explanations (zazhuo 雜説). It is a concise overview of the history of fighting and the martial arts (wushu 武術) in general. The books is mentioned in the bibliographical chapter in the official dynastic history Songshi 宋史 and the encyclopaedia Tongzhi 通志, written during the Song period by Zheng Qiao 鄭樵 (1104-1162). It is included in the series Linlang mishi congshu 琳琅秘室叢書 and Congshu jicheng chubian 叢書集成初編. During the Qing period 清 (1644-1911) the Jiaoliji was briefly commented by Hu Ting 胡珽 (1822-1861) and Dong Jinjian 董金鑑.

Sources:
Ding Shouhe 丁守和, ed. (1992). Zhongxuesheng wenhua baike cidian 中學生文化百科辭典 (Beijing: Yanshan chubanshe), 348.
Li Chunsheng 李春生, ed. (1987). Zhongguo gongfu cidian 中國功夫辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 92.
Qing Xiaoli 青小力, Zhou Hongzhi 周洪芝 (2014). "Gugai shuaijiao yishu: Song Jiaoliji kaoxi 古代摔跤藝術:宋《角力記》考析", Lantai shijie 蘭台世界, 2014 (5): 151-152.
Weng Shixun 翁士勛 (1988). "Jiaoliji kaoshi wu ti 《角力記》考釋五題", Tiyu wenshi 體育文史, 1988 (4): 25-27.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 425.
Zhang Shan 張山, Pei Xirong 裴錫榮, eds. (1994). Zhonghua wushu da cidian 中華武術大辭典 (Nanjing: Jinagsu kexue jishu chubanshe), 332.
Zheng Zhenkun 鄭振坤 (1993). "Jiaoliji 角力記", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 549.
Zhongguo da baike cidian bianweihui 中國百科大辭典編委會, ed. (1990). Zhongguo da baike cidian 中國百科大辭典 (Beijing: Huaxia chubanshe), 501.
Zhou Weiliang 周偉良 (2020). "Jiaoliji 《角力記》", Zhonghua wushu yanjiu 中華武術研究, 2020 (3): 24-25.