ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Huangchao fanshu yudi congshu 皇朝藩屬輿地叢書

Sep 23, 2012 © Ulrich Theobald

Huangchao fanshu yudi congshu 皇朝藩屬輿地叢書 is a series compiled by an unknown person with the family name Pu 浦. It consists of six part (ji 集) with 28 books related to matters of border defence, outlying regions of the Qing empire, and foreign countries. Many of the books of the series are rare and hard to find in other collections, while others are well known, like the travel report Changchun zhenren xiyou ji 長春真人西游記. The series is an important collection of books relating to geography and history. Shi Yuanjie’s 施元杰 Yuanmishi shanchuan diming kao元秘史山川地名考 is a critical evaluation of toponyms in the “Secret History of the Mongols” (Yuanmishi元秘史). Chen Yuan 陳垣 wrote another critique on the book, focusing on pronunciation of Mongol names and terms. The series was published in a lithographic print by the Jingjidongxuan Studio 靜寄東軒 in 1903.

皇朝藩屬輿地叢書 Huangchao fanshu yudi congshu
(Qing) NN (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
第一集
西藏圖考 八卷 Xizang tukao (Qing) 黃沛翹 Huang Peiqiao
西招圖略 一卷 Xizhao tulüe (Qing) 松筠 Sungyūn
越史略 三卷 Yueshilüe (Đại Việt sử lược) () NN
第二集
吉林外紀 十卷 Jilin waiji (Qing) 薩英額 Sa Ying'e
黑龍江外紀 八卷 Heilongjiang waiji (Qing) 西淸 Xiqing
塞北紀行 一卷 Saibei jixing (Yuan) 張德輝 Zhang Dehui
西北域記 一卷 Xibeiyu ji (Qing) 謝濟世 Xie Jishi
寧古塔紀略 一卷 Ningguta jilüe (Qing) 吳桭臣 Wu Zhenchen
西游記金山以東釋 一卷 Xiyouji Jinshan yi dong shi (Qing) 沈垚 Shen Yao
帕米爾圖說 一卷 Pami'er tushuo (Qing) 許景澄 Jin Jingcheng
帕米爾輯略 一卷 Pami'er jilüe (Qing) 胡祥鑠 Hu Xiangshuo
澳大利亞洲志譯本 一卷 Aodaliya zhou zhi yiben (Qing) 沈恩孚 Shen Enfu (transl.)
第三集
蒙古游牧記 十六卷 Menggu youmu ji (Qing) 張穆 Zhang Mu; 何秋濤 He Qiutao (suppl.)
長春真人西游記 二卷 Changchun zhenren xiyou ji (Yuan) 李志常 Li Zhichang
新疆要略 四卷 Xinjiang yaolüe (Qing) 祁韻士 Qi Yunshi
第四集
漢西域圖考 七卷 Han Xiyu tukao (Qing) 李光廷 Li Guangting
西域水道記 五卷 Xiyu shuidao ji (Qing) 徐松 Xu Song
新疆賦 一卷 Xinjiang fu (Qing) 徐松 Xu Song
漢書西域傳補注 二卷 Hanshu Xiyu zhuan buzhu (Qing) 徐松 Xu Song
第五集
東北邊防輯要 二卷 Dongbei bianfang jiyao (Qing) 曹廷杰 Cao Tingjie
東三省輿地圖說 一卷 Dongsansheng yudi tushuo (Qing) 曹廷杰 Cao Tingjie
滇緬劃界圖說 一卷 Dian-Mian huajie tushuo (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
平定羅剎方略 一卷 Pingding Luosha fanglüe (Qing) NN
元朝征緬錄 一卷 Yuanchao zheng Mian lu (Yuan) NN
元朝秘史注 十五卷 Yuanchao mishi zhu (Yuan) NN; (Qing) 李文田 Li Wentian (comm.)
第六集
元史譯文證補 三十卷 (7-8, 13, 16-17, 19-21, 25, 28 missing) Yuanshi yiwen zhengbu (Qing) 洪鈞 Hong Jun
職方外紀 五卷 Zhifang waiji (Ming) Giulio Aleni (Ai Rulüe 艾儒略)
元秘史山川地名考 十二卷 Yuanmishi shanchuan diming kao (Qing) 施世杰 Shi Shijie
Source: Shanghai tushuguan 1982: Vol 1, 657.
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 1538.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol 1, 657.