ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Zhongguo bianjiang congshu 中國邊疆叢書

Sep 23, 2012 © Ulrich Theobald

Zhongguo bianjiang congshu 中國邊疆叢書 Shen Yunlong 沈雲龍主編, 台北 : 文海出版社, 1965

中國邊疆叢書 Zhongguo bianjiang congshu
(Qing) NN (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
第一輯
(欽定)盛京通志 四十八卷 (Qinding) Shengjing tongzhi (Qing) 阿桂 Agūi et al. (comp. imp. ord.)
吉林通志 百二十二卷 Jilin tongzhi (Qing) 長順 Cangšun (comp.)
黑龍江志稿 六十二卷 Heilongjiang zhi gao (Qing) 萬福麟 Wan Fulin; 張伯英 Zhang Boying (comp.)
東三省政略 十二卷 Dongsansheng zhenglüe (Rep) 徐世昌 Xu Shichang
東三省沿革表 六卷 Dongsansheng yange biao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
蒙古源流箋證 八卷 Menggu yuanliu jianzheng (Rep) 小薩囊徹辰 Ssanang Ssetsen
皇朝藩部要略 四卷 Huangchao fanbu yaolüe (Qing) 祁韻士 Qi Yunshi
蒙古游牧記 十六卷 Menggu youmu ji (Qing) 張穆 Zhang Mu
籌蒙芻議 二卷 Choumeng chuyi (Qing) 姚錫光 Yao Xiguang
外蒙近世史 三卷 Waimeng jinshi shi (Rep) 陳崇祖 Chen Chongzu
欽定新疆識略 十二卷 (Qinding) Xinjiang shilüe (Qing) 松筠 Songyūn
西陲總統事略 十二卷 Xichui zongtong shilüe (Qing) 松筠 Songyūn
新疆圖志 百十六卷 Xinjiang tuzhi (Qing) 袁大化 Yuan Dahua; 王樹枂 Wang Shuwo et al. (comp.)
補過齋文牘 甲至癸集 Buguozhai wendu (Rep) 楊增新 Yang Zengxin
衛藏通志 十六卷 Wei-Zang tongzhi (Qing) 和寧 Hening
西藏圖考 八卷 Xizang tukao (Qing) 黃沛翹 Huang Feiqiao (comp.)
第二輯
朔方備乘 六十八卷 Shuofang beisheng (Qing) 何秋濤 He Qiutao (comp.)
蒙古志 三卷 (附 圖) Mengguzhi (app. Tu (Rep) 姚明輝 Yao Minghui (comp.)
西藏志 一卷 Xizangzhi (Qing) 焦應旂 Jiao Yingqi
西藏圖說 一卷 Xizang tushuo (Qing) 松筠 Songyūn
西域總志 四卷 Xiyu zongzhi (Qing) 七十一 Cišiyi
西域考古錄 十八卷 Xiyu kaogu lu (Rep) 俞浩 Yu Hao
西域水道記 五卷 Xiyu shuidao ji (Qing) 徐松 Xu Song
回疆通志 十二卷 Huijiang tongzhi (Qing) 和寧 Hening
西寧府新志 四十卷 Xining fu xinzhi (Qing) 楊應琚 Yang Yingju
甘肅通志 五十卷 Gansu tongzhi (Qing) 許容 Xu Rong et al. (comp.)
廣西通志 二百七十九卷 Guangxi tongzhi (Qing) 謝啟昆 Xie Qikun (comp.)
續雲南通志考 百七十六卷 Xu Yunnan tongzhi kao (Qing) 王文韶 Wang Wenshao
(欽定)熱河志 百二十卷 (Qinding) Rehe zhi (Qing) 和珅 Hešen et al. (comp.)
察哈爾通志 二十六卷 Chaha'er tongzhi (Qing) 宋哲元 Song Zheyuan; 梁建章 Liang Jianzhang (comp.)
Source: ..
Sources: